ESO

ESO

DES DELS 12 FINS ALS 16 ANYS

L’Educació Secundària Obligatòria correspon a l’alumnat d’entre 12 i 16 anys. Durant aquesta fase formativa l’alumne ha d’anar adquirint els coneixements, hàbits i competències que li permetin dirigir-se cap al Batxillerat. En aquest sentit, el treball de tot l’equip docent pretén, a més d’impartir continguts, formar joves autònoms i responsables, amb sentit d’autocrítica, que sàpiguen valorar l’esforç i la satisfacció dels bons resultats.

El Projecte lingüístic del centre organitza l’ESO repartint les sessions de classes amb una proporció mitjana d’un 43% de les assignatures en llengua anglesa i la resta distribuïda entre català i castellà. És en aquesta etapa on introduïm el francès com a quart idioma del centre amb l’habitual manera de treballar (professors nadius, immersió, grups reduïts, exàmens externs).

Amb aquest disseny lingüístic, els alumnes adquireixen un reconegut domini de la llengua anglesa que queda reflectit en les titulacions que obtenen:

 • First Certificate: 2n d’ESO
 • Certificate of Advanced Level of English (CAE): 4t d’ESO
 • Proficiency: 2n de Batxillerat

El currículum de l’ESO està dissenyat de manera que els alumnes adquireixin totes les habilitats i competències pròpies del nostre segle. Per això combina metodologies actives amb aprenentatge en grup reduït i atenció a la individualitat.

Una de les competències més rellevants en la nostra societat és l’habilitat per parlar en públic. A St. Paul’s desenvolupem un programa (Public Speaking Skills) que comença a 1r d’ESO amb l’assignatura de DRAMA, segueix amb Media Studies i finalitza amb Speech & Debate i World Affaires. El seu objectiu és desenvolupar aquesta competència oral. Els Treballs de Síntesi de l’etapa s’exposen obligatòriament de manera oral davant d’un tribunal format per professors del centre.

L’assignatura Citizenship, basada en el currículum de la Unió Europea, busca formar futurs ciutadans responsables, coneixedors dels seus drets i obligacions dins del marc democràtic de la societat. Potencia, a més, la consciència mediambiental i la implicació social.

Entre les activitats habituals destaquem:

 • Treball en grups reduïts per a diferents assignatures i cursos
 • Taller de robòtica i crèdit de Web Design
 • Orientació professional
 • Public Speaking Skills Program (1r a 4t d’ESO)
 • Atenció tutorial
 • Estades a l’estranger: Estats Units, Canadà, Gal·les
 • Tallers i activitats en les hores de pati
 • Science Club: conjunt d’activitats a través d’experiències de laboratori que pretenen estimular l’esperit científic, l’observació i el treball en equip
 • Chess Club: a més d’aprendre el funcionament del joc, es treballen estratègies que estimulen la capacitat de pensar i la predicció
 • Joves emprenedors d’ESO1 a ESO2
 • Esquí i Viatge cultural: Les dues activitats es duen a terme durant el segon trimestre
 • Proves Cangur i Fem Matemàtiques: Concursos d’habilitats matemàtiques a nivell estatal
 • Participació en diversos concursos literaris i visites d’autors a l’escola
 • Concursos de Fotografia Matemàtica
 • Acció social i voluntariat

FORMAR JOVES
AUTÒNOMS I
RESPONSABLES, AMB
SENTIT
D’AUTOCRÍTICA, QUE
SÀPIGUEN VALORAR
L’ESFORÇ I LA
SATISFACCIÓ DELS
BONS RESULTATS

  Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!