Gabinet

GABINET

PSICOPEGAGÒGIC

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) de St. Paul’s està format per un equip de pedagogs i psicòlegs que té la finalitat de contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat més enllà de l’adquisició de coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Per aconseguir-ho, el gabinet proposa cinc grans àrees d’intervenció:

CONTRIBUIR AL
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I SOCIAL
DE L’ALUMNAT

Atenció a la diversitat

Considerada com una atenció individualitzada i personalitzada des dels primers nivells educatius i al llarg de tota l’escolaritat.

Reben especial atenció tant els alumnes que presenten problemes d’aprenentatge o dificultats d’adaptació com els alumnes amb altes capacitats. Ments diferents requereixen estratègies diferents.

 • Identificació i Diagnosi
 • Logopèdia
 • Grups de reeducació i suport
 • Adaptacions curriculars per a altes capacitats

Desenvolupament personal i social

Considerem que la finalitat de l’educació va més enllà dels títols acadèmics: interessa formar persones en tota la seva complexitat i integritat. Per això coordina, impulsa i participa en programes d’educació emocional en totes les etapes. Tallers de prevenció a primària i secundària on se’ls faciliten recursos per enfortir-los emocionalment davant els canvis físics, possibles relacions d’assetjament o integració en el grup.

Un cop sorgides les dificultats en l’àmbit de les relacions entre companys, es realitzen tallers d’acció sobre el grup en general i accions sobre els afectats més directament.

 • Programes d’educació emocional
 • Tallers de Prevenció
 • Coaching

Orientació professional

A partir de l’últim curs de l’ESO i durant tot el batxillerat, es desenvolupa un programa d’orientació acadèmica i professional que té com a objectiu facilitar l’elecció d’estudis i professió a partir d’un autoconeixement per part de l’alumnat (interessos, capacitats, motivacions) i de les possibilitats d’estudis i formació. Es proporciona informació sobre opcions de batxillerat, opcionalitat d’assignatures, possibles Títols de Grau en el marc de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), etc.

 • Test de Personalitat i interessos professionals
 • Informació i xerrades sobre carreres i professions
 • Tallers d’informació
 • Conferències a càrrec de professionals i exalumnes
 • Visites a Universitats

Atenció a les famílies

Per aconseguir que l’alumnat desenvolupi al màxim les seves capacitats cognitives i emocionals és fonamental treballar en cooperació amb les famílies. Per això es realitzen entrevistes personalitzades, sessions informatives i el consolidat Espai Familiar. Consisteix en xerrades-col·loqui i tallers impartits tant per membres de l’equip del departament com per professionals especialitzats en els temes proposats.

 • Entrevistes
 • Tallers especialitzats
 • Xerrades i conferències

Orientació en els processos d’ensenyament-aprenentatge

La finalitat és afavorir l’aprenentatge de l’alumnat en les millors condicions. Per aconseguir-ho, es treballa en col·laboració amb el professorat per analitzar i buscar les millors estratègies d’ensenyament i aprenentatge en cada situació docent. Es procura fomentar la gestió eficaç del temps, les tècniques d’estudi, les habilitats metacognitives, l’aprenentatge autònom, etc.

 • Pla d’acció tutorial
 • Tècniques d’estudi

Sport Camp 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!

Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!