Titulacions en llengües estrangeres

TITULACIONS EN LLENGÜES ESTRANGERES

A la taula següent es detallen les titulacions a què es presenten els nostres alumnes.

curs Cambridge Certificates Chambre de Commerce Française
PRI4 FLYERS
PRI6 Preliminary English Test
ESO2 First Certificate
ESO4 Advanced
BTX2 Proficiency Certificat de Français Professionnel