Inscripció Summer

INSCRIPCIÓ SUMMER SCHOOL

  Dades del nen/nena

  Nom *

  Cognoms *

  Data de naixement *

  Adreça *

  Població *

  Codi postal *

  Escola actual *

  Colegio actual *

  CIP Targeta sanitària *

  Nivell d'anglès *

  Responsable 1

  Nom *

  Cognoms *

  Telèfon *

  Email *

  Responsable 2

  Nom

  Cognoms

  Telèfon

  Email

  Informació addicional

  1. El vostre fill/a ha patit alguna malaltia greu?

  2. Està seguint algun tractament mèdic?

  3. S'haurà de medicar durant l'activitat?

  4. És al·lèrgic/a a algun medicament?

  5. Té alguna dificultat física o motora?

  6. Té alguna dificultat necessitat educativa especial?

  7. Té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària?

  8. Alguna petició mèdica especial?

  Si ha contestat "SI" a qualsevol de les preguntes anteriors, si us plau indiqui a continuació el número de la pregunta i els detalls.

  Inscripció

  S'aplicarà un descompte als alumnes que s'hi apuntin a més d'una setmana. El cost per setmana serà el següent:


  · 1 setmana -> 250€/setmana
  · 2 setmanes -> 225€/setmana
  · 3 setmanes -> 200€/setmana

  Dades bancàries

  IBAN *

  Titular del compte *

  DNI Titular *

  Referència de l'ordre / Mandate reference:
  Identificador del creditor / Creditor Identifier: ES04000G60197241
  Nom del creditor / Creditor´s name: Fundació Privada St. Paul’s
  Adreça / Address: Avda. Pearson, 39-45
  Codi postal - Població / Postal Code - City: 08034 – Barcelona
  País / Country: Espanya / Spain
  Referència de l'ordre / Mandate reference:
  Identificador del creditor / Creditor Identifier: ES23000G62639844
  Nom del creditor / Creditor´s name: Fundació Privada Pearson
  Adreça / Address: Joan d’Alòs, 19-21
  Codi postal - Població / Postal Code - City: 08034 – Barcelona
  País / Country: Espanya / Spain
  Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) els creditors a enviar instruccions a l'entitat del deutor per deure el vostre compte i
  (B) a l'entitat per efectuar els càrrecs al vostre compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. La sol·licitud de reemborsament s'haurà d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

  Autorització d'imatge i veu

  AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS DRETS D'IMATGE I VEU

  Atès que el Dret a la pròpia imatge es recull a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i, així mateix, troba el seu desenvolupament a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON demana el consentiment exprés amb la finalitat de difondre i/o publicar, a través de qualsevol mitjà, imatges i/o vídeos, incloent la seva veu, on aparegui el seu fill/a i sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial. Aquesta imatge no podrà afectar expressament la intimitat de l’interessat, limitant-se únicament i exclusivament a la finalitat manifestada.
  De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/ 2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON informa:
  Responsable del Tractament: FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON | G62639844 | C/ Joan D’Alós, 19 Barcelona | dpd@stpauls.es
  Finalitat del tractament: Difondre i/o publicar a través de qualsevol mitjà el vídeo realitzat amb imatges i/o vídeos, on aparegui el seu fill/a incloent la seva veu i sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial.
  Legitimació: El tractament de la imatge queda legitimat a través del consentiment atorgat mitjançant l'acceptació de la present clàusula.
  Comunicació de les dades: Les dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal o consentiment exprés.
  Drets que assisteixen a l'interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, els informem que podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Av. C/ Joan D’Alós, 19 08034 Barcelona o un correu electrònic a la següent adreça: dpd@stpauls.es
  S'informa que, en cas d'incompliment per part del responsable, l'interessat podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades –actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)–, a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.és/sede-electronica-web, o enviant un escrit al c/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID. Conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps necessari per als fins del tractament per a les quals han estat recollides.
  Les autoritzacions i manifestacions aquí contemplades 'atorguen amb caràcter gratuït, sense que tingui dret a reclamar a FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON cap quantitat com a conseqüència d'aquesta, ni tampoc existeix cap especificació geogràfica quant a on es pot distribuir aquest material.
  IMPORTANT: La direcció de FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON prega als assistents que no captin imatges ni gravin la veu dels alumnes durant els esdeveniments escolars (tant en format fotogràfic com en vídeo, incloent la seva veu amb la finalitat que posteriorment puguin ser publicades a pàgines web, xarxes socials o qualsevol altre mitjà. FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON declina qualsevol responsabilitat derivada de la realització o ús posterior. Declara entendre les clàusules presents i mitjançant la signatura manifesta la seva conformitat amb el contingut, consent expressament el tractament de les dades personals exposades en els termes anteriorment esmentats.

  Condicions i autorització general

  Summer School 2022 - CONDICIONS GENERALS

  GRUPS: Els grups s'organitzaran per franges d'edat i poden variar segons la setmana.

  ASSISTÈNCIA-ABSÈNCIES: La no assistència no eximeix del pagament de la quota. En cas d'absències de setmana completa, motivades per raons mèdiques i acreditades amb el justificant facultatiu degut, es procedirà a la devolució de la quota o, si no, el canvi d'una setmana per una altra.

  ACTIVITATS: Autoritzo el meu fill perquè participi en totes les activitats programades pel centre durant el campus estiu (excursions, visites, tallers, etc.).

  AUTORITZO: la Fundació Privada Pearson perquè, en cas d'emergència i davant la impossibilitat de contactar amb mi o la resta de responsables legals del meu fill/a, contactin amb professionals de l'àmbit sanitari perquè donin tractament mèdic al meu fill/a.

  CONDICIONS DE PAGAMENT: Les quotes seran abonades per banc mitjançant domiciliació bancària a principis del mes de juny.

  S'aplicarà un descompte als alumnes que s'hi apuntin més d'una setmana. El cost per setmana serà el següent:

  · 1 setmana -> 250€/setmana  
  · 2 setmanes -> 225€/setmana
  · 3 setmanes -> 200€/setmana

  MODIFICACIONS I CANCEL·LACIONS: Si se sol·liciten modificacions de les setmanes contractades, aquestes s'atendran sempre que la disponibilitat de places ho permeti.

  Les despeses de cancel·lació en cas de baixa seran les següents:

  · 0% per a cancel·lacions comunicades abans de l'1 de juny
  · 50% per a cancel·lacions comunicades entre l'1 i el 15 de juny, ambdós inclosos
  · 100% per a cancel·lacions comunicades a partir del 16 de juny

  TRACTAMENT DE DADES: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, els facilita la següent informació:
  Responsable del Tractament: FUNDACIÓ PRIVADA PEARSON, | G62639844 | C/ Joan D’Alós, 19 ( 08034) Barcelona | dpd@stpauls.es
  Responsable del Tractament: Gestionar la sol·licitud d'inscripció del vostre fill/a al campus estiu de St. Paul’s School.
  Legitimació: El tractament de les seves dades queda legitimat a través del consentiment atorgat mitjançant acceptació de la present clàusula, així com pel compliment de les obligacions contractuals derivades de la inscripció del menor al campus estiu de St. Paul’s School.
  Criteris de conservació de les dades: Durant el temps necessari per atendre i complir les obligacions legals, educatives i contractuals derivades de la participació del seu fill/a al campus.

  Comunicació de les dades: Les dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal o consentiment exprés. En aquest darrer cas, si és necessària la comunicació de dades, en el moment de cursar l'autorització oportuna per a l'activitat en qüestió, es demanarà el consentiment i, així mateix, se l'informarà sobre el tractament de dades personals.
  Transferències internacionals de dades: No es fan transferències internacionals de dades a països tercers fora de l'Espai Econòmic Europeu.
  Drets que assisteixen a l’interessat: L’interessat té dret de retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, els informem que podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/ Joan D’Alós, 19 ( 08034) Barcelona o correu electrònic a la següent adreça: dpd@stpauls.es.

  Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable, podran presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica:
  www.sedeagpd.gob.es/seu-electronica-web, o enviant un escrit al c/ Jorge Juan nº6 – 28001, MADRID.

  La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per poder gestionar la sol·licitud d'inscripció al campus estiu de St. Paul's School, en compliment dels nostres processos de seguretat. St. Paul’s School guardarà la deguda diligència en el tractament i en el secret de les dades tractades, adoptant les corresponents mesures de seguretat que garanteixin la integritat de les dades i la informació relacionada amb l'alumne, pares i/o tutor legal. A través de la present inscripció autoritzo que el meu fill/a participi al campus estiu. I, així mateix, declaro entendre la clàusula de protecció de dades i, mitjançant la seva acceptació, manifesto la meva conformitat amb el seu contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals, així com les dels meus fills/es.

  Com ens van conèixer?

  Sport Camp 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!

  Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!